Raeunovodstvo podru nice tvrtke

Vlasnici tvrtki èesto tra¾e kompjuterski program koji æe ih rije¹iti od monotonog i èitljivog radnog vremena, uz odr¾avanje raèunovodstvenih evidencija i usporedbi s poreznim uredom. Raèunovodstveni sustavi zadovoljavaju sve potrebe vrlo originalnih primatelja, uvijek ih odr¾avajuæi fleksibilnim i jednostavnim za kori¹tenje. Ono ¹to je posebno va¾no, one su usklaðene s va¾nim propisima i dovoljno fleksibilne da zadovolje zahtjeve ¹to veæeg broja korisnika. Ponuda je takoðer usmjerena na valute koje obavljaju cjelovito raèunovodstvo, kao i na ustanove koje plaæaju u organizaciji knjige dobiti i izdataka, odnosno na temelju pau¹alnog poreza.

Enova raèunovodstvo je èitav niz funkcija potrebnih za pravilno voðenje knjige trgovanja: od upravljanja raèunima, preko raèunovodstva i raèunovodstva, preko poravnanja do poravnanja, do upravljanja osnovnim sredstvima.

Enova je sustav s vrlo malo odr¾avanja s modernim suèeljem koje pru¾a najbolju funkcionalnost i praktiènost rada. Zahvaljujuæi intuitivnom kreatoru sustava, poèetak knjige s idejom neæe uzrokovati nikakve probleme ni za manje iskusne korisnike.

Ovaj resurs u kombinaciji s raznim nudi mnogo vi¹e fleksibilnosti. Osim pune funkcionalnosti osnovnog sustava, to dopu¹ta kreirati vlastita izvje¹æa i ispise, opisati poslovne dogaðaje na specifièan naèin, izvr¹iti analizu zapisa prema razlièitim znakovima pomoæu tzv. vlastitim poljima, ili namiriti naselja u cijenama ili ih registrirati prema pojedinim vrstama. Postoji moguænost i implementacija drugih rje¹enja.

Osnovne znaèajke raèunovodstvenog programa:voðenje KPiR-a ili jedinstvene porezne prijave;pisanje i brojanje evidencija PDV-a: kupnje, prodaje, gotovinske namire, usklaðivanja plaæanja PDV-a koji nisu bili pokriveni u to vrijeme;evidenciju stalnih sredstava, kao i svjetlosnih i pravnih vrijednosti;standardna plaæa;dostava gotovinskih i nenovèanih gotovinskih transakcija, gotovinski izvje¹taji;izdavanjem ZUS deklaracija takoðer i moguænost izvoza na platitelja.